SCIM Docs - Sistem de Control Intern Managerial

RGPD

Platforma informatică Your-MFP: SCIM Docs (sistemul de control intern managerial) este primul pachet informatic documentar integrat conceput ca suport pentru instituțiile publice în implementarea Sistemului de Control Intern Managerial: elaboarea documentelor inițiale şi raportărilor semestriale şi anuale ale instituției, stabilirea obiectivelor generale și specifice, stabilirea activităților, elaboarea procedurilor Formalizata, a procedurilor operaționale specifice fiecărui compartiment, registrelor de riscuri, precum și a situațiilor de raportare periodică.

Conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, controlul intern/managerial este definit ca reprezentând ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor publice în mod economic, eficient şi eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele şi procedurile.

Sistemul de control intern/managerial al oricărei entităţi publice operează cu o diversitate de procedee, mijloace, acţiuni, dispoziţii, care privesc toate aspectele legate de activităţile entităţii, fiind stabilite şi implementate de conducerea entităţii pentru a-i permite deţinerea unui bun control asupra funcţionării entităţii în ansamblul ei, precum şi a fiecărei activităţi/operaţiuni în parte.

Activităţile de control intern/managerial fac parte integrantă din procesul de gestiune orientat spre realizarea obiectivelor stabilite şi includ o gamă diversă de politici şi proceduri privind: autorizarea şi aprobarea, separarea atribuţiilor, accesul la resurse şi documente, verificarea, reconcilierea, analiza performanţei de funcţionare, revizuirea operaţiilor, proceselor şi activităţilor, supravegherea.

Prin a diminua efortul instituțiilor publice, platforma Your MFP: SCIM Docs include biblioteci documentare "La cheie", grupate pe categorii de instituții(Ministere, Consilii județene, Primării, Unități de învățământ, Spitale, Unități de cultură):

1. Documente inițiale

- Decizia/Dispozitia de înființare a comisiei SCIM

- Decizia/Dispozitia de constituire a Echipei de Gestionare a Riscurilor(EGR)

- Decizia/Dispozitia privind Comisia de Disciplină

- Decizia/Dispozitia privind Comisia de Etică

- Decizia/Dispozitia privind aprobarea Programului de dezvoltare

- Decizia/Dispozitia privind desemnarea Consilierului de Etică

- Decizia/Dispozitia de aprobare a procedurilor

- Decizia/Dispozitia privind numirea Comisiei de Inventariere

- Decizia/Dispozitia privind aprobarea Codului Etic si Regulile de conduită

- Decizia/Dispozitia privind constituirea comisiei de Selecţionare a Documentelor de Arhivă

- Porgramul de dezvoltare a SCIM în instituție

- Obiective - acțiuni Comisie Monitorizare

- Lista funcţiilor sensibile şi planul de rotaţie al fncţiilor sensibile

- Planul pentru implementarea măsurilor de control

- Obiective Generale şi Specifice

- Activități asociate automat fiecărui compartiment

- Proceduri Formalizate (Operaţionale şi de Sistem)

- Riscuri (Fișe de identificare, Baze de calcul, Planuri de acțiune, Registru de riscuri)

- Indicatorilor de Performanţă (Registrul indicatorilor de performanţă)

- Departamente/Comisii (configuate conform organigramei unităţii, definirea preşedintelui, secretarului si membrilor comisiilor)

- Posturile/Funţiile specifice fiecărui departament

2. Regulamente şi Codul Etic:

-------------- Unitate de învăţământ preuniversitară --------------

- Regulament de organizare şi funcţionare al Comisiei de monitorizare

- Regulament de Organizare si Funcţionare

- Regulament de Ordine Interioară

- Codul de Etică pentru învăţământul preuniversitar

- Dispoziţii generale;

- Organizarea unităţilor de învăţământ

- Managementul unităţilor de învăţământ

- Personalul unităţilor de învăţământ

- Organisme funcționale și responsabilități ale cadrelor didactice

- Structura, organizarea și responsabilitățile personalului didactic auxiliar și nedidactic

- Evaluarea unităţilor de învăţământ preuniversitar

- Beneficiarii primari ai învăţământului preuniversitar

------------ Unitate Administrativ Teritorială ------------

- Regulamentul de funcţionare a comisiei de etică

- Regulamentul de funcţionare a comisiei de disciplină

- Regulament de Organizare si Funcţionare

- Regulament Intern

- Regulament privind procesul de identificare a necesităţilor de instruire

- Regulament de evaluare

- Codul de conduită etică şi integritate al funcţionarilor publici

- Codul de conduită etică şi integritate al personalului contractual

3.Situații de raportare generate automat:

- Chestionare de autoevaluare pentru fiecare compartiment din instituție

- Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării

- Situația centralizatoare privind stadiul implementării - Capitolul I

- Situația centralizatoare privind stadiul implementării - Capitolul II

- Raportul asupra sistemului de control intern managerial

- Instrucţiuni privind întocmirea, aprobarea şi prezentarea raportului asupra sistemului de control intern managerial;

4.Toate elementele din bibliotecile:

- Se personalizează automat cu informațiile specifice instituției

- Pot fi utilizate ca atare sau editate(modificate, adaptate) de utilizatori

- Se actualizează automat la fiecare modificare legislativă și avertizează utilizatorul asupra documentelor revizuite automat, care necesită tipărire și difuzare

Lista procedurilor Operaţonale şi de Sistem si alte documente le regăsiţi în cadrul conturilor demo, în funcţie de specificul unităţii.

Galerie platforma SCIM Docs - Sistemul de Control Intern Managerial

Sistem de control intern managerial
Departamente Sistemul de control intern managerial
Comisie de monitorizare
Posturi Sistem de control intern managerial
Obiective generale si specifice Sistemului de control intern managerial
Activitati scim
Indicatori de performanta scim
Riscuri inerente scim
Salariati din cadrul unitatii
Utilizatorii sistemului de control intern managerial
Procedura operationala si de sistem
Procedura formalizata
Decizie/Dispozitie infiintare comisie monitorizare
Decizie/Dispozitie privind numirea Echipei de Gestionare a Riscurilor
Registrl activitatilor
Registrul riscurilor
Programul de dezvoltare
Rigistrul procedurilor fromalizate
CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE
Situatia Sintetică a rezultatelor autoevaluării
SITUAŢIE CENTRALIZATOARE semestrială/anuală privind stadiul implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial
SITUAŢIE CENTRALIZATOARE anuală privind stadiul implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial
Raport asupra sistemului de control intern/managerial
Instructiuni privind întocmirea, aprobarea şi prezentarea raportului asupra sistemului de control intern managerial